Tư vấn DTD – Học tập, tình huống & ham games

1. Mục tiêu Mục tiêu chính Tư Vấn DTD cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện giúp cha mẹ và học sinh vượt qua thách thức trong học tập, tâm lý và tình huống nổi loạn, ham game, v.v. Phụ huynh giải tỏa bức xúc: Hiểu rõ nguyên nhân và định hướng giải quyết […]